За нас

СКИОТ-Дунав е неправителствена организация с нестопанска цел на компании от текстилната и шивашката индустрия в България. В момента членовете на клъстера са 28 - от тях 22 малки и средни предприятия, работещи в сектора текстил и облекло и в сродни сектори, 3 образователни и изследователски институции: Технически университет в София - Катедра "Текстилна  техника", Русенски университет - Ангел Кънчев, Професионална гимназия по облекло - „Недка Иван Лазарова" в Русе и 3 неправителствени организации: Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската промишленост в Северен централен планов район, Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи и Сдружение Пракси -  професионална реализация, адаптивност , креативност и социална инициатива” Русе. Голям процент от нашите компании членове се намират в региона на Русе, който се оказва регионът с най-голяма концентрация на предприятия, занимаващи се с шивашка и текстилна промишленост в България. Фирмите, участващи в клъстера, са основно ориентирани към износ - 17 от 22-те фирми-членки изнасят предимно за страни от ЕС. Общият брой на заетите в клъстера е около 3000, което представлява около 4% от общата заетост в индустрията текстил и облекло.

прочети повече

Новини

10.08.2023г.

ИНФО БЮЛЕТИН - БРОЙ 2

02.03.2023г.

ИНФО БЮЛЕТИН - БРОЙ 1

27.07.2020г.

Отговор на АЗ към НПО „СКИОТ – Дунав”относно отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда

Семинари