Проекти

                                                         


Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло

На 27.12.2018 г. Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав (СКИОТ – Дунав) стартира партньорски проект "Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло" № BG05SFOP001-2.009-0027-C01 с партньор Агенция по заетостта в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020.

Общата стойност на проекта е в размер на 89 982,57 лева като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на партньорите е в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Сдружение "Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил-Дунав"(СКИОТ-Дунав) е неправителствена организация с дългогодишен опит и активна дейност, изцяло насочена в подпомагане на текстилната и шивашка промишленост в България. СКИОТ-Дунав е прогресивна и динамична организация, която има претенции да представлява един от водещите бизнес сектори в страната ни, а именно текстилната и шивашка промишленост.

В рамките на проекта СКИОТ-Дунав ще наложи активно партньорско взаимодействие с Агенция по заетостта(АЗ), която в качествето си на изпълнителна агенция към МТСП е отговорна за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Проектното предложение има за цел да се преодолее съществуващият дисбаланс в търсенето и предлагането на работна сила на национално ниво. Чрез партньорството си СКИОТ-Дунав и АЗ ще е опитат да подпомогнат Българския бизнес в текстилната и шивашка промишленост,за да преодолеят съществуващите структурни несъответствия, а именно недостига на работна сила. Проектното предложение ще бъде изцяло базирано на анализиране на ситуацията на пазара на труда в сектора, чрез комплекс от дейности–анкетни проучвания,анализ,обучение,кръгла маса и публичност на резултатите от проекта.

Екипът на СКИОТ-Дунав ще направи проучване на потребностите в шивашката и текстилна промишленост, анализирайки проблемите на пазара на труда и ще формулира предложения за разрешаването им. Проектът има цел да подпомогне АЗ чрез отправяне на препоръки за подобряване на дейността й и регулиране на процесите на пазара на труда в съвременните условия.

В резултат на реализация на проекта се очаква:

-постигане на партньорско взаимодействие между гражданите,СКИОТ-Дунав, АЗ и бизнеса в сектора текстил и облекло -нарастване активността на СКИОТ-Дунав и бизнеса при изпълнението на политиката по насърчаване на заетостта в сектора -подобряване на социално-икономическата среда в сектора в резултат на постигнатото партньорско взаимодействие между обществеността и АЗ.


www.eufunds.bg

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

Резултати от Анкетно проучване за определяне нуждите и очакванията на обучаващите се потенциални кадри към условията на труд в сектора „Текстил и облекло“

Резултати от Анкетно проучване за работодатели в сектор текстил и облекло относно състоянието на заетостта и проблемите пред работодателите в сектор "Текстил и облекло"

Обобщена информация за резултатите от анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

Обобщена информация за резултатите от анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“