Обратна връзка за АЗ

                                                         

Обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с администрацията на Агенцията по заетостта

Инструментариумът „Обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с администрацията на Агенцията по заетостта “ е създаден в рамките на проект на Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав (СКИОТ – Дунав) в партньорство с АЗ и с наименование „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло” в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на ОПДУ 2014-2020.

Чрез инструментариума „Обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с администрацията на Агенцията по заетостта “ предоставяме възможност на гражданите, бизнеса и всички потребители и партньори да подават сигнали, препоръки и споделят добри практики, както и да изпращат своите предложения за подобряване дейността на Агенция по заетостта. По този начин ще дадем възможност на всички заинтересовани лица да направят предложение, съдържащо идея за развитие, обогатяване, промяна на съществуваща административна услуга на Агенция по заетостта и/или да се предложи внедряване на нова такава.

 

Целта е да се повиши обществената осведоменост и да се създаде възможност за обратна връзка от страна на гражданите и бизнеса по въпросите, свързани със сектора текстил и облекло.

Всяко лице, желаещо да подаде предложение, може да го напише в свободен текст в прилежащия прозорец.

Всички изпратени предложения ще бъдат разгледани и обобщени от СКИОТ – Дунав като получената информация ще бъде изпратена на Агенция по заетостта.

Към Агенция на заетостта ще се формира работна група, която ще оцени направените препоръки. Представените препоръки и добри практики, за които се прецени, че са подходящи, ще се използват за подобряване дейността на Агенция по заетостта при предоставянето на услуги на пазара на труда, както и за подобряване на административното обслужване на търсещите работа лица и работодателите.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!


www.eufunds.bg

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд