За СКИОТ

Екипът, който стои зад Специализирания Клъстер и институт по облекло и текстил, започва своята съвместна работа още през 2005г., когато е учреден Специализиран Институт за облекло и текстил.  Неправителствена организация, която се ангажира с предоставянето на консултации в областта на текстилната и шивашката индустрия; с обучителна дейност, обхващаща всички етапи на производството, планиране на производствения цикъл, мениджмънт и маркетиране на предприятия, които осъществяват дейност в посочените сфери или направления тясно свързани с тях. За дългогодишната си активна дейност, организацията успява да натрупа ценен опит и експертиза за състоянието на текстилната индустрия в България, за проблемите и перспективите в тази област. Членове на Управителния съвет са господин Волфганг Вайс – изтъкнат международен специалист по текстил и облекло и г-жа Петя Милушева – дългогодишен ръководител на проект за Подпомагане на текстилната и шивашка промишленост .                   

Днес правоприемник на Специализирания Институт по облекло и текстил е Специализираният Клъстер и институт по облекло и текстил. Това е естествена стъпка в развитието на клъстера като прогресивна и динамична организация, която има претенцията да представлява един от най-перспективните бизнес сектори в страната ни. Идентифицирането като клъстерна организация напълно отразява структурата на членската маса, както и стратегическите цели на организацията за роля в бранша и на международните пазари.

Цели на организацията:

Целите, които клъстерът си поставя, са следните:

 

 

 • Да подпомага и стимулира развитието на международните пазарни позиции на текстилния и конфекционния сектор в световното пазарно стопанство;
 • Да съдейства за обединяване на ресурси между своите членове, с цел повишаване на експортния капацитет на сектора;
 • Да съдейства за взаимодействието между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане на производственото и технологичното развитие на малките и средни предприятия от текстилната и конфекционната промишленост, както и разкриването на нови работни места;
 • Да насърчава работата по проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за намаляване себестойността на крайната продукция;
 • Да защитава интересите на членовете си пред законодателната, изпълнителната и местната власт, както и пред синдикалните организации;
 • Да се застъпва за развитието на благоприятна правна и финансова уредба, да съдейства за създаване на благоприятна данъчна и инвестиционна обстановка, която да поощрява създаването на нови работни места;
 • Да насърчава своите членове, като съдейства за създаване на благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност и повишаване на конкурентоспособността на българската текстилна и конфекционна промишленост на международния пазар;
 • Да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на етичността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси;
 • Да усъвършенства системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на своите членове;
 • Да реализира програми и проекти за подобряване условията на труд в фирмите – членове на Сдружението.
 • Сдружението ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на шивашкия и текстилния бизнес в България.
 • Сружението ще осъществява връзки и договорености, сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на шивашкия и текстилен бизнес за изучаване и използване на постиженията им.