За СКИОТ

СКИОТ-Дунав е неправителствена организация с нестопанска цел на компании от текстилната и шивашката индустрия в България. В момента членовете на клъстера са 28 - от тях 22 малки и средни предприятия, работещи в сектора текстил и облекло и в сродни сектори, 3 образователни и изследователски институции: Технически университет в София - Катедра "Текстилна  техника", Русенски университет - Ангел Кънчев, Професионална гимназия по облекло - „Недка Иван Лазарова" в Русе и 3 неправителствени организации: Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската промишленост в Северен централен планов район, Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи и Сдружение Пракси -  професионална реализация, адаптивност , креативност и социална инициатива” Русе. Голям процент от нашите компании членове се намират в региона на Русе, който се оказва регионът с най-голяма концентрация на предприятия, занимаващи се с шивашка и текстилна промишленост в България. Фирмите, участващи в клъстера, са основно ориентирани към износ - 17 от 22-те фирми-членки изнасят предимно за страни от ЕС. Общият брой на заетите в клъстера е около 3000, което представлява около 4% от общата заетост в индустрията текстил и облекло.

Основният предмет на дейност на СКИОТ-Дунав е да подпомага членовете си за повишаване на тяхната конкурентоспособност и да допринася за развитието и популяризирането на сектора на текстила и облекло чрез защита на икономическите, професионални и правни интереси на своите членове; допринасяне за създаването на нормална пазарна среда; подпомагане на ефективно национално и международно сътрудничество. СКИОТ предлага консултантски услуги в областта на текстилната и шивашка индустрии.

Клъстерът предоставя консултации на текстилни и шивашки предприятия в България и Македония, с акцент върху управлението на отпадъците, организация на работата, рационализация, оптимизация на производството, инженерни технологии, подобряване на производителността, контрол на качеството, подобряването на качеството, организация на трудови борси и обучение на персонала. SCIAT. Като доказателство за качеството на работата, която постигнахме, през 2013 г. SCIAT беше отличен с Бронзов лейбъл за върхови постижения.

SCIAT-Дунав помага на своите членове да достигнат нови международни пазари чрез участие в панаири, организация на B2B срещи, достъп и участие в редица международни проекти.

Някои от основните цели и обхват на работата на SCIAT са следните:

Нашия екип:

Основните умения, които помагат на служителите на СКИОТ да изпълнят изискванията за качество на своите дейности, се основават на професионализъм, добри комуникативни умения и установяване на нови умения за създаване на връзки.

Д-р Петя Милушева - председателят на  УС на СКИОТ, е старши европейски мениджър на проекти  и координатор на проекти от 1994 г. Петя е старши експерт в организацията на производствения процес в индустрията облекло, текстил и трикотаж. Нейните ключови компетентности включват съвместни мрежи, управление на веригата за доставки, управление на знания, планиране и контрол на производството, индустриално инженерство, управление на екипи, маркетинг, развитие на клъстери, подобряване на организацията, производството, качеството и работния процес, управление на околната среда и енергията, работа по капацитет, прилагане на стандарти за качество, управление на проекти, професионално образование и обучение, корпоративна социална отговорност, публично частно партньорство, REFA консултации.

Проф. Д-р Диана Кръстева има 26 години опит като преподавател и научен изследовател. Специализира в Белгия, Испания и Германия. Автор на над 100 научни публикации и 5 книги (1 публикувана в САЩ) в областта на проектирането и производството на текстил и облекло, контрол и управление на качеството, индустриално инженерство. Експерт в много научни и образователни проекти. От 2000 г. оценител и рецензент на финансирани от ЕС научни проекти в областта на иновациите за МСП.

Инж. Диана Иванова е старши експерт в професионалното образование и обучение в сектор облекло, текстил и трикотаж. Тя има дългогодишен опит като експерт в различни международни проекти на ЕС.

Инж. Дамян Иванов - координация на проекти с опит в подготовката и координацията на транснационални проекти на европейско ниво. Техническа експертиза и познаване на правилата и регламентите на Европейската комисия за подготовка на предложенията и свързаните с тях документи за тръжни процедури и покани за представяне на предложения.