За СКИОТ

Екипът, който стои зад Специализирания Клъстер и институт по облекло и текстил, започва своята съвместна работа още през 2005г., когато е учреден Специализиран Институт за облекло и текстил.  Неправителствена организация, която се ангажира с предоставянето на консултации в областта на текстилната и шивашката индустрия; с обучителна дейност, обхващаща всички етапи на производството, планиране на производствения цикъл, мениджмънт и маркетиране на предприятия, които осъществяват дейност в посочените сфери или направления тясно свързани с тях. За дългогодишната си активна дейност, организацията успява да натрупа ценен опит и експертиза за състоянието на текстилната индустрия в България, за проблемите и перспективите в тази област. Членове на Управителния съвет са господин Волфганг Вайс – изтъкнат международен специалист по текстил и облекло и г-жа Петя Милушева – дългогодишен ръководител на проект за Подпомагане на текстилната и шивашка промишленост .                   

Днес правоприемник на Специализирания Институт по облекло и текстил е Специализираният Клъстер и институт по облекло и текстил. Това е естествена стъпка в развитието на клъстера като прогресивна и динамична организация, която има претенцията да представлява един от най-перспективните бизнес сектори в страната ни. Идентифицирането като клъстерна организация напълно отразява структурата на членската маса, както и стратегическите цели на организацията за роля в бранша и на международните пазари.

Цели на организацията:

Целите, които клъстерът си поставя, са следните: