Новини

СКИОТ – Дунав стартира партньорски проект

 

На 27.12.2018 г. Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав (СКИОТ –
Дунав) стартира партньорски проект "Открито и отговорно партньорско
управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за
подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и
облекло" № BG05SFOP001-2.009-0027-C01 с партньор Агенция по заетостта в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на
Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020.

Общата стойност на проекта е в размер на 89 982,57 лева като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на партньорите е в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.