Новини

Анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

                                                       

В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на мнението Ви относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9rX2F8VbFJCQq3HJzzXyNRd216rZxlgPIAL0ZaoszazlsQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Резултатите от настоящото проучване ще очертаят областите за подобряване и ще подпомогнат формулирането на препоръки за засилване на гражданското участие и взаимодействието с Агенцията по заетостта при планиране, реализация и мониторинг на политиката за насърчаване на заетостта. 

Анкетното проучване е в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с партньори "Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил-Дунав"(СКИОТ-Дунав) и Агенцията по заетостта. Чрез партньорството си СКИОТ-Дунав и АЗ ще подпомогнат българския бизнес в текстилната и шивашка промишленост в преодоляването на несъответствията и проблемите, свързани с недостига на работна сила.

Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила.

Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!

д-р Петя Милушева
Председател на УС на СКИОТ-Дунав


www.eufunds.bg

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд