Новини

Анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“

                                                       

В качеството Ви на обучаващи се потенциални кадри в сектор „Текстил и облекло”, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на мнението Ви относно Вашите потребности и очаквания към предлаганите условия за работа в сектора. Резултатите от настоящото проучване ще бъдат обект на анализ, чрез който ще се очертаят областите за подобряване на условията за труд и привличането на обучени млади хора в бранша, включително черз засилване на гражданското участие и взаимодействието с Агенцията по заетостта – публичната служба, която предоставя посреднически услуги за срещане на търсена от бизнеса и предлагана от образователната система работна сила.

Анкетното проучване е в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с Кандидат Сдружение "Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил-Дунав"(СКИОТ-Дунав) и партньор Агенцията по заетостта.

Чрез партньорството си СКИОТ-Дунав и АЗ ще подпомогнат българската образователа и обучителна система, както и бизнеса, в частност текситлната промишленост в преодоляването на несъответствията и проблемите, свързани с недостига на професионално подготвена работна сила.

Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна среда и условия за труд.

Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiC4-bbg_XxHcHV9W-qguczs59RVatWadS1n5bX7PyAaJT5g/viewform 

 д-р Петя Милушева


www.eufunds.bg

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд