Новини

Обобщена информация за резултатите от анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“

                                                         

Анкетното проучване е в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с Кандидат Сдружение "Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил-Дунав"(СКИОТ-Дунав) и партньор Агенцията по заетостта.

 • Ø Проведеното анкетно проучване обхваща 149 респонденти. Всички респонденти отговарят на основното изискване да се обучават и/или да притежават квалификация като кадри в сектор „Текстил и облекло“. Целта на проучването е да бъдат идентифицирани нагласите и потребностите на потенциалните кадри в сектора.
 • Ø Над 90% от респондентите са непълнолетни и са част от системата на средното професионално образование, като 53% от тях са във възрастовата група 16 – 18 години. Това означава, че половината от анкетираните са в края на професионалното си обучение и в рамките на следващите две години ще станат част от трудовия пазар и/или ще повишат квалификацията си в системата на висшето образование в сферата на средния и висш мениджмънт в сектор „Текстил и облекло“. 76% от респондентите споделят, че нямат никакъв практически опит. Можем да заключим, че техните очаквания и нагласи са формирани изцяло въз основа на опита и уменията, придобити в рамките на професионалното им обучение.
 • Ø Едва половината от анкетираните респонденти потвърждават, че се чувстват уверени в придобитите в рамките на професионалната ми подготовка компетенции и умения и знаят как да се държа на работното място. Този резултат може да се определи като умерено добър, но трябва ясно да се подчертае необходимостта от предприемането на мерки за повишаване на увереността на бъдещите кадри в придобитите от тях умения и знания в рамките на тяхното обучение.
 • Ø Около половината от обучаващите се смятат, че, ако се създаде модерна и съвременна училищна инфраструктура и се осигурят стипендии за висок успех и за реални постижения по изучаваната професия, то това ще допринесе за постигане на по-пълно съответствие между нивото на подготовка и изискванията на шивашкия бранш. 46% от респондентите смятат, че по-пълно съответствие между обучението и изискванията на работодателите ще се постигне, ако се създадат общежития или се осигури транспорт за ученици от отдалечени малки населени места и такива, чиито семейства са с ниски доходи. 40% от запитаните посочват, че практическото обучение на обучаемите трябва да се провежда в реална работна среда. Тези резултати показват, че обучаващите се очакват повече мерки за социално включване в образователната система и по-модерна образователна инфраструктура.
 • Ø Относително малко респонденти смятат, че е нужно осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка, както и повишаване квалификацията на преподавателите по професионална подготовка. Това демонстрира относително висока удовлетвореност от професионалното обучение и придобитите ключови професионални умения.
 • Ø Очакванията на обучаващите се за изискванията на работодателите до голяма степен съответстват на действително декларираните от фирмите фактори при наемане на нови служители. Това означава, че голяма част от потенциалните кадри имат реалистична представа за търсенето на работна ръка и очакванията на работодателите към тях. Над половината от обучаващите се кадри смятат, че предишният опит е много важен за работодателя. Половината от респондентите определят готовността за обучение на работното място и мотивацията и отговорността към работата като важни фактори при наемането на нови служители.
 • Ø Очакванията на бъдещите кадри в сектора към работодателите са свързани най-вече със системата на заплащане (56% посочват работна заплата над средната за работното място и допълнителни възнаграждения като условие за избор на определен работодател); сигурността на работното място (63%) и добрите условия на труд (59%). Фактори като: работно време в редовна смяна и без извънреден труд; възможности за обучения и овладяване на нови компетентности; местоположение на работното място; са определени като важни от значително по-малко респонденти (около 20-22% от респондентите).
 • Ø Не могат да се откроят ясни и категорични предпочитания от страна на анкетираните по отношение на формите на обучение, в които биха се включили. Все пак най-големи предпочитания по този въпрос са изразени спрямо дуалното обучение и практиките по време на обучението. Една трета от анкетираните биха предпочели да преминат обучение, заявено от работодателя, предхождащo наемането им на работа.
 • Ø Половината от обучаващите се искат да работят по специалността си в сектор „Текстил и облекло“, а 40% от анкетираните искат да продължат обучението си във висше учебно заведение, за да задълбочат знанията си по специалността. Едва 20% от отговорилите посочват, че не желаят да реализират в това професионално направление, нито желаят да продължат обучението си в системата на висшето образование.
 • Ø При търсене на работа обучаващите се по-скоро биха използвали лични контакти, както и информация в интернет от фирмени сайтове и обяви. Обучаващите се разчитат и на участие в стажантски програми и обучения при намирането на работа. Относително по-малко от анкетираните биха се доверили на посредническата роля на университетите, кариерните центрове, Бюрата по труда.
 • Ø При определяне на основните фактори, влияещи върху намирането на подходящи кадри в сектора, около 60% от анкетираните считат за голям проблем неотговарящото на личностните потребности заплащане на труда и/или недостатъчно добрите условия за работа. Около 50% от запитаните определят като съществени фактори и недостатъчното познаване на потребностите и условията за работа при насочване на кандидати от бюрата по труда, както и наличието на възможности за получаване на по-високи доходи в чужбина и в сивия сектор.
 • Ø Около 80% от обучаващите се смятат, че посредническата роля на отговорните институции би се подобрила и връзката между бизнеса и работната ръка в сектора би станала по-лесна, ако:

-          услугите за провеждане на подбор и интервюта се дигитализират (около  50 % от анкетираните отдават много голяма важност на този фактор; 30% - по-скоро голяма важност);

-          се предприемат съвместни действия по мотивиране на незаетите и пасивни лица (около 50 % от анкетираните смятат, че това би повлияло по-скоро в голяма степен на качеството на посредническите услуги);

-          се осигурява менторство след започване на работа, за подпомагане адаптацията на работното място на новонаетите лица.

 • Ø Освен това, повечето от анкетираните считат, че е нужна по-широка информационна дейност от страна на посредниците за представяне на работодателите, свободните работни места в сектора, условията и предимствата за работа в съответните фирми.

www.eufunds.bg

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд