Новини

Обобщена информация за резултатите от анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“

                                                         

Анкетното проучване е в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с Кандидат Сдружение "Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил-Дунав"(СКИОТ-Дунав) и партньор Агенцията по заетостта.

-          услугите за провеждане на подбор и интервюта се дигитализират (около  50 % от анкетираните отдават много голяма важност на този фактор; 30% - по-скоро голяма важност);

-          се предприемат съвместни действия по мотивиране на незаетите и пасивни лица (около 50 % от анкетираните смятат, че това би повлияло по-скоро в голяма степен на качеството на посредническите услуги);

-          се осигурява менторство след започване на работа, за подпомагане адаптацията на работното място на новонаетите лица.


www.eufunds.bg

Проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд