Семинари

Пресконференция в Центъра за обучение на възрастни към ПГО

Пресконференция по проект“ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ТРАНСФЕР НА НЕМСКИ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ КЪМ ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА” по договор BG051PO001-7.0.07-0032-C0001 / 08.05.2013г. на сдружение „СПЕЦИАЛИЗИРАН КЛЪСТЕР И ИНСТИТУТ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ – ДУНАВ” Русе . Проектът се финасира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07, „Без граници – Компонент 1”- Фаза 2 на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” .

Проект
Сертификат